LAKE MALAWI LYRICS

 

Shaka Zulu - single (2021)

Shaka Zulu – single (2021)

1. Shaka Zulu

 

Lucy

Lucy – Single (2020)

1. Lucy

 

Gold - Klára Vytisková feat. Lake Malawi

Gold – Klára Vytisková feat. Lake Malawi (2020)

1. Gold – Klára Vytisková feat. Lake Malawi

 

Stuck in the 80's

Stuck in the 80′s – Single (2019)

1. Stuck in the 80′s

 

Friend of a Friend

Friend of a Friend – Eurovision Song Contest (2019)

1. Friend of a Friend